Május-ra kiválasztott ige

Akarják vala azért őt megfogni; de senki sem veté reá a kezét, mert nem jött még el az ő órája.
A sokaság közül pedig sokan hivének ő benne; és azt mondják vala, hogy: A Krisztus mikor eljő, tehet-é majd több csodát azoknál, amelyeket ez tett?
Meghallák a farizeusok, amint a sokaság ezeket suttogja vala felőle; és szolgákat küldének a farizeusok és a főpapok, hogy fogják meg őt.
Monda azért nékik Jézus: Egy kevés ideig még veletek vagyok, és majd ahhoz megyek, aki elküldött engem.
Kerestek majd engem, és nem találtok meg, és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda.
Mondának azért a zsidók magok között: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajjon a görögök közé szóródottakhoz akar-é menni, és a görögöket tanítani?
Micsoda beszéd ez, amelyet monda: Kerestek majd engem, és nem találtok meg; és ahol én vagyok, ti nem jöhettek oda?
Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék.
Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.
Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.
Sokan azért a sokaság közül, amint hallák e beszédet, ezt mondják vala: Bizonynyal ez ama Próféta.
Némelyek mondának: Ez a Krisztus. Mások pedig mondának: Csak nem Galileából jön el a Krisztus?
Nem az írás mondta-é, hogy a Dávid magvából, és Bethlehemből, ama városból jön el a Krisztus, ahol Dávid vala?
Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban.
Némelyek pedig közülök akarják vala őt megfogni, de senki sem veté reá a kezét.
Elmenének azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz; és mondának azok ő nékik: Miért nem hoztátok el őt?
Felelének a szolgák: Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember!
Felelének azért nékik a farizeusok: Vajjon ti is el vagytok-é hitetve?
Vajjon a főemberek vagy a farizeusok közül hitt-é benne valaki?
De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott!
Monda nékik Nikodémus, aki éjjel ment vala ő hozzá, aki egy vala azok közül:
Vajjon a mi törvényünk kárhoztatja-é az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik?
Felelének és mondának néki: Vajjon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta.
És mindnyájan haza menének.

Jn 7, 30-53